Pronaći ćemo put ili ćemo ga napraviti!

Revizija

Revizija godišnjih financijskih izvještaja ne treba biti promatrana kao nepotrebni namet!

UHY svojim klijentima, obveznicima godišnje revizije financijskih izvještaja želi stvoriti dodatnu vrijednost  u poslovanju društva i smanjiti rizik. Naše klijente gledamo kao dugotrajne i zadovoljne poslovne partnere, partnere kojima pružamo mnogo više od standardnih zakonskih zahtjeva. Naš pristup pružanju usluga revizije financijskih izvještaja prilagođen je potrebama naših klijenata te vam osim ispunjenja zakonske obveze, omogućuje i brojne mogućnosti poboljšanja i razvoja poslovanja.

Naš revizorski tim čini šest ovlaštenih revizora ( tri u Zagrebu, tri u Splitu), upisana u registar ovlaštenih revizora Hrvatske revizorske komore te deset asistenta u reviziji. Svi članovi revizorskog tima raspolažu velikim iskustvom u obavljanju revizija financijskih izvještaja malih, srednje velikih i velikih trgovačkih društava te financijskih izvještaja financijskih institucija. Naši revizori će vas pomoći u detekciji pogrešnih financijskih prikazivanja, ali i pomoći da primijetite mogućnosti poboljšanja, odnosno identificirate praktična rješenja za stalne izazove u svojem poslovanju i financijama, sve sa svrhom smanjenja općeg rizika poslovanja te dugoročne opstojnosti i uspjeha vaše organizacije.

Kvalitetno odrađena revizija financijskih izvještaja, od strane međunarodno priznatog revizijskog društva kao što je naše, daje vašem društvu kredibilitet prema svim korisnicima revizijskih izvješća koji su time uvjereni u vaše savjesno i odgovorno poslovanje.

Sve revizijske angažmane obavljamo u skladu sa Zakonom o reviziji, Zakonom o računovodstvu te primjenom Međunarodnih revizijskih standarda (MRevS-a) i Kodeksa etike profesionalnih računovođa.

Usluge revizije prilagođene vašim potrebama

Mi razumijemo da je svako društvo posebno, pa tako smatramo da je naš posao stvarno razumijeti vaše poslovanje, prilagođavajući usluge revizije veličini i prirodi vašeg društva. Ovo nam omogućuje da dobijemo uvid u to kako vaše društvo posluje te pri tome pružimo kvalitetan savjet temeljen na našem znanju i razumijevanju vašeg poslovanja.

Naši iskusni revizorski timovi prepoznaju područja mogućnosti, ali isto tako identificiraju i predviđaju potencijalne prijetnje. Surađujući s vama, zajedno možemo razviti pristup dizajniran da prevlada sve moguće probleme i pomogne razvoju buduće strategije vašeg poslovanja.

 

Popis usluga revizije:

 • Zakonska revizija financijskih izvještaja

Revizija financijskih izvještaja je postupak ispitivanja i ocjene financijskih izvještaja te podataka i metoda koji se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja, na temelju kojih se daje neovisno, stručno i objektivno mišljenje o istinitosti, odnosno fer prezentaciji stanja imovine, kapitala, obveza i rezultata poslovanja poduzetnika.

Revizija obuhvaća i ispitivanje i ocjenu poslovanja, organiziranosti poslovnih funkcija, načina donošenja poslovnih odluka i funkcioniranja informacijskog sustava. Korist od ovih informacija imaju prvenstveno članovi i dioničari društva, kao i investitori, vjerovnici, državne institucije, ali i ostali korisnici financijskih izvještaja kojima je revizijsko izvješće pruženo od pouzdanog i provjerenog revizorskog društva jedan od najbitnijih čimbenika povjerenja u financijske izvještaje društva.

Revizija financijskih izvještaja trgovačkih društava

Zakonska revizija financijskih izvještaja trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj uređena je posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, a obvezi revizije financijskih izvještaja podliježu:

 • godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji subjekata od javnog interesa te velikih i srednjih poduzetnika
 • godišnji konsolidirani financijski izvještaji poduzetnika koji su matična društva velikih i srednjih grupa
 • godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji dioničkih društava, komanditnih društava i društava s ograničenom odgovornošću čiji pojedinačni, odnosno konsolidirani podaci u godini koja prethodi reviziji financijskih izvještaja prelaze pokazatelje u barem dva od sljedeća tri uvjeta:
  • iznos ukupne aktive - 15.000.000 kuna
  • iznos ukupnih prihoda - 30.000.000 kuna
  • prosječan broj radnika tijekom godine - 25
 • godišnji financijski izvještaji poduzetnika koji su podnijeli zahtjev za uvršenje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište
 • godišnji financijski izvještaji poduzetnika koji su sudjelovali u poslovnim pripajanjima, spajanjima odnosno podjelama kao preuzimatelj ili novoosnovana društva

Revizija financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, propisana je obveza:

 • revizije financijskih izvještaja neprofitne organizacije koja je u prethodnoj godini imala ukupan prihod iznad 10.000.000 kuna
 • revizijskog uvida u financijske izvještaje neprofitne organizacije koja je u prethodnoj godini imala ukupan prihod od 3.000.000 kuna do uključivo 10.000.000 kuna 

 

 Posebne revizije propisane Zakonom o trgovačkim društvima

Posebnim revizijama smatraju se sve revizije propisane odredbama Zakona o trgovačkim društvima (u nastavku ZTD). Obvezi posebne revizije, osim kada ZTD ne propisuje iznimku, podliježu poduzetnici koji provode statusne promjene, odnosno povećavaju ili smanjuju iznos temeljnog kapitala.

Posebne revizije najčešće se dijele na

 • revizije osnivanja
 • revizije spajanja i pripajanja trgovačkih društava
 • revizije povećanja i smanjenja temeljnog kapitala
 • revizije podjela

U određenim slučajevima, kod dioničkih društava posebna revizija može se obaviti i na zahtjev manjinskih dioničara.

Revizora angažiranog na angažmanu posebne revizije imenuje Trgovački sud na prijedlog članova / dioničara društva, odnosno slučajnim odabirom. 

 

Revizija EU projekata

Revizija EU projekta predstavlja proces identifikacije revizijskog traga sa svrhom pribavljanja primjerenih i dostatnih revizijskih dokaza da su prijavljeni troškovi projekta uistinu i nastali. Cilj revizije EU projekta jest provjeriti da li su svi troškovi koji su prijavljeni kroz završni izvještaj projekta namjenski utrošeni na EU projekt na način da projekt ne bi mogao biti izvršen bez tih troškova.

Revizija projekata financiranih iz EU fondova obvezna je za sve korisnike s dodijeljenim financiranjem od 1.000,000 kuna ili više, a provode je samostalni revizori ili revizorska društva sa zaposlenim ovlaštenim revizorima, članovima Hrvatske revizorske komore.

Stručni UHY revizorski tim Vam može ponuditi reviziju EU projekta, usklađenu s pravilima Europske unije, a u potpunosti provedenu u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Posjedujemo bogato iskustvo u provođenju revizija EU projekata, a naša najbolja referenca je veliki broj zadovoljnih klijentata.

Naši revizorski timovi s velikim iskustvom, pomažu vam da primijetite mogućnosti poboljšanja, te da identificirate praktična rješenja za stalne izazove u svojem poslovanju i financijama, sve sa svrhom smanjenja općeg rizika poslovanja te dugoročne opstojnosti i uspjeha vaše organizacije.

Pravovremeno otkrivanje  neusklađenosti s propisima EU, omogućuje Vam uspješno dovršenje projekta! Stoga, na vrijeme osigurajte usluge revizora s iskustvom i referencama! Loše ili nestručno odrađena revizija može rezultirati povratom već dobivenih sredstava te automatskom klasifikacijom Vaše organizacije na crnu listu korisnika sredstava.

Kvalitetno odrađena revizija od strane međunarodno priznatog društva kao što je naše, daje Vašem društvu kredibilitet prema svim korisnicima revizijskog izvješća, a koji su time uvjereni u Vaše savjesno i odgovorno poslovanje.

 

Revizije završnog računa prema Stečajnom zakonu

Revizija završnog računa u stečajnom postupku propisana je posebnim propisom pri čemu revizorova imenuje isključivo Trgovački sud, na prijedlog stečajnog upravitelja.

Sukladno odredbama Stečajnog zakona, u predstečajnom i stečajnom postupku ne može se podnijeti prijedlog za ponavljanje postupka, a revizija se može izjaviti samo ako odluka drugostupanjskoga suda ovisi o rješenju nekoga materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja važnog za osiguravanje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana.

 

Interna revizija

Interna revizija je neovisno i objektivno jamstvo i  savjetnička aktivnost koja se ru­kovodi filozofijom dodane vrijednosti s namjerom pobolj­šanja poslovanja organizacije. Ona pomaže organizaciji u is­pu­njavanju njezinih ciljeva sis­tematičnim i na disciplini ute­me­ljenim pristupom procjenjivanja i poboljšanja djelotvor­nosti upravljanja rizicima, kontrola i korporativnog upravljanja.

Pojednostavljeno, interna revizija predstavlja komponentu sustava internih kontrola ustanovljenih unutar pojedine organizacije, potpuno neovisnu od upravljačkih i nadzornih tijela te organizacije.

Ciljevi interne re­vi­zije su neovisno istraživanje, ispitivanje i ocjenjivanje sustava internih  kontrola i njihove efi­kasnosti u djelovanju svakog pojedinog poslovnog procesa unutar organizacije (društva), izvještavanje o uočenim nalazima i vrlo bitna zadaća, predlaganje konkretnih rješenja ruko­vodstvu (menadžmentu) za una­prjeđenje sustava internih kontrola.

Internu reviziju provode interni revizori zaposleni u organizaciji, odnosno specijalizirana revizorska društava za reviziju.

U našem timu zaposlena su dva ovlaštena interna revizora koja mogu ponuditi visoko kvalitetnu uslugu interne revizije. Interne revizije provodimo sukladno zahtjevima Međunarodnih standarda interne revizije, odnosno u skladu s Kodeksom etike profesionalnih računovođa.

 

 • Revizijski angažmani drukčiji od revizije financijskih izvještaja

Revizijski uvid

Usluga revizijskog uvida prvenstveno je namijenjena manjim poduzetnicima koji nisu zakonski obveznici revizije financijskih izvještaja.

Revizijski uvid ili tzv. mala revizija je vrsta angažmana koja se od revizije financijskih izvještaja razlikuje u dvije osnovne stvari:

 • u revizijskom izvješću ovlašteni revizor izražava mišljenje o financijskim izvještajima dok se revizijskim uvidom daje izjava kojom se navodi postoje li materijalno značajne pogreške, odnosno da li je tijekom provođenja revizorskih postupaka nešto usmjerilo revizorovu pažnju i postalo uzrokom da povjeruje kako financijski izvještaji nisu sastavljeni sukladno računovodstvenim načelima. 
 • za razliku od revizije financijskih izvještaja kojom revizor izražava mišljenje uz visoku razinu pouzdanosti, revizijski uvid pruža umjerenu razinu pouzdatnosti, prvenstveno zbog manjeg obujma provedenih revizijskih postupaka.

Usluga revizijskog uvida prvenstveno je namijenjena manjim poduzetnicima koji nisu zakonski obveznici revizije financijskih izvještaja. Uvid se obavlja u skladu s Međunarodnim standardima za angažmane uvide.

Dogovoreni postupci

Dogovoreni postupci predstavljaju revizijski angažman u kojem će revizor, prema želji naručitelja usluge (člana društva / dioničara, direktora, Uprave ili treće osobe), provesti revizijske postupke nad točno ugovorenim pozicijama financijskih izvještaja ili drugih financijskih informacija. U revizorskom izvještaju revizor neće izražavati mišljenje ili davati izjavu već će naručitelja izvijestiti o činjeničnim nalazima. Dogovoreni postupci obavljaju se u skladu s Međunarodnim standardom za povezane usluge.

 

 • Revizije po narudžbi

U revizije po narudžbi spadaju usluge revizije koje se naručuju od strane članova/dioničara društva, njegova managementa, trećih osoba ili banaka radi kontrole društva korisnika sredstava u koje spadaju i korisnici sredstava financiranih od strane EU, Svjetska banka za obnovu i razvoj, Europska banka za obnovu i razvoj te ostale institucije.

Potreba za revizijama po narudžbi javlja se kada članovi / dioničari društva imaju potrebu za kontrolu poslovanja managementa ili određenih sektora poslovanja, odnosno kada sam management ima potrebu kontrole zaposlenika, određivanja slabih točaka društva.

Posebna vrsta revizije u ovom slučaju je forenzična revizija, koja za razliku od revizije financijskih izvještaja ili revizijskog uvida, pregledava zakonitosti u smislu usklađenosti sa pozitivnim zakonskim propisima i regulativama.  Forenzičnom revizijom provodi se pretraživanje ukupnog poslovanja u smislu detekcije pokušaja utaje poreza, novca člana / dioničara društva i slično.

U revizije za posebne namjene spadaju:

 • Forenzična revizija
 • Revizije dijelova poduzeća
 • Uvid u poslovanje
 • Ostale revizije za posebne namjene

Partneri u Hrvatskoj

UHY Ekonom d.o.o.

Rudan d.o.o.

UHY Savjetovanje d.o.o.

UHY Trening Centar

2014 © Copyright 2012 UHY
Uvjeti korištenja
Izrada i održavanje: Locastic